29
Jul
Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp
Category:

Trong một số trường hợp, chứng nhận DUNS là yêu cầu bắt buộc khi giao dịch thương mại quốc tế. Mã số định doanh doanh nghiệp toàn cầu D-U-N-S được viết tắt từ Data Universal Numbering System.